PDA

View Full Version : Load Bitmap Capabilitydavidhan
October 17, 2014, 04:51:59
Thi xa Ha Tien duoc cong nhan thanh do thi loai III va hien da hoan tat thu tuc xin cong nhan thanh pho truc thuoc tinh Kien Giang. De tro thanh thanh pho van hoa, xanh - sach - dep, Dang bo, chinh quyen va nhan dan thi xa vung bien tiep tuc phan dau trong nhung nam tiep theo. Thi xa xac dinh phat trien theo huong do thi du lich, thuong mai, nhung van mang net dep hien hoa, nen tho va co kinh. Ha Tien co vi tri quan trong trong giao thuong quoc te, giap voi Vuong quoc Campuchia co duong bien gioi dai 13,7km. Ha Tien hoi tu nhieu dieu kien thuan loi de tro thanh do thi phat trien. Hien trung tam thi xa co nhieu cong trinh duoc xay dung hoan thanh. He thong ha tang ky thuat giao thong, cap nuoc, thoat nuoc duoc dau tu dong bo.

Ty le cac tuyen pho chinh khu noi thi duoc chieu sang dat 100%. Ha Tien ngay mot di len, chi tinh rieng tu nam 2010 den nay, nguon von dau tu phat trien kinh te - xa hoi cua Ha Tien dat tren 5.000 ti dong, trong do co mot so cong trinh noi bat, nhu: Trung tam thuong mai thi xa; duong hanh lang ven bien phia Nam doan qua thi xa, khu do thi moi, ngam hoa he thong dan dien; nang cap cac tuyen duong noi o…

Voi loi the la thi xa du lich, Ha Tien thu hut dong dao doanh nghiep den dau tu dich vu nha nghi, khach san, khu vui choi giai tri. Hang nam, thi xa vung bien nay don tren 2 trieu luot khach du lich. thi xa Ha Tien chi dao cac nganh, cac cap tang cuong kiem tra va xu phat nghiem doi voi cac truong hop vi pham trat tu do thi, an toan giao thong va ve sinh moi truong. Dong thoi, huy dong nguon von tiep tuc nang cao, cai tao he thong ha tang ky thuat, dam bao phuc vu tot hon cho nguoi dan, xay dung do thi gan lien voi phong trao "Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa o khu dan cu". Ben canh do, viec ket noi tour du lich "tam giac" Ha Tien - Phu Quoc - Rach Gia co nhieu thuan loi, se tao dong luc thuc day Ha Tien phat trien.

I. Dich Vu Internet FPT Ha Tien.

Hien 2 khu vuc chinh tren dia ban thi xa Ha Tien da duoc dau tu mang internet toc do cao tu FPT la trung tam thi xa Ha Tien va thi tran Kien Luong. Khach hang dang song va lam viec xung quanh khu vuc nay muon su dung mang internet fpt ha tien (http://www.internetvietnam.net/2015/04/dang-ky-lap-dat-internet-fpt-thi-xa-ha-tien.html) thi chi can goi ngay cho holtine tong dai fpt Kien Giang.

Cac khu vuc con lai tren dia ban thi xa Ha Tien hien van chua co ha tang vien thong do FPT telecom cung cap, khach hang vui long lien he cac nha cung cap vien thong lon khac trong khu vuc nhu VNPT, Viettel hay SPT, SCTV de duoc cung cap dich vu nhe. Internet FPT thi xa Ha Tien hien dang khuyen mai cho khach hang lap dat moi internet tren dia ban thi xa Ha Tien voi chuong trinh khuyen mai tang modem Tplink Wifi 4 cong cung voi uu dai mien phi lap internet fpt rach gia (http://www.internetvietnam.net/2015/04/dang-ky-lap-dat-internet-fpt-rach-gia.html), FPT h* Tiên cho khach hang tra truoc 6T hay 12T tren dia ban FPT thi xa Ha Tien chi ap dung rieng trong nam 2017.

II. Lap Mang Internet fpt Ha Tien.

Do chuong trinh dang ky lap dat internet FPT thi xa Ha Tien thay doi lien tuc theo tung thang nen de biet chinh xac ve chuong trinh khuyen mai khach hang vui long goi ngay hotline tong dai FPT Ha Tien de nhan vien tu van cac chinh sach moi nhat, thu tuc lap mang fpt kien giang (http://www.internetvietnam.net/2015/01/dang-ky-lap-dat-internet-fpt-tai-kien-giang.html) cung nhu qua tang ma khach hang co nhan duoc tai thi xa Ha Tien, Kien Giang.

Tiep theo la bang bao gia cap quang fpt danh cho cong ty doanh nghiep khi muon dang ky cap quang. Cac goi cuoc nay chu yeu danh cho khach hang su dung cong ty, ngan hang, quan ca phe, Karaoke vi duong truyen bang thong trong va ngoai nuoc deu tot va dac biet FPT Telecom cam ket bang thon quoc te toi thieu khi su dung la 1,1 Mbps.

Ngoai ra khi lap dat cap quang FPT danh cho phong net khach hang con duoc FPT telecom trang bi Draytek Vigor danh cho phong net voi gia thi truong la 3.500.000 d. Khach hang muon mien phi trang thiet bi co the thanh toan cho FPT telecom truoc 12 thang cuoc Fiber Public De dang ky internet fpt tân hiệp (http://www.internetvietnam.net/2015/04/dang-ky-lap-dat-internet-fpt-huyen-tan-hiep.html), mang internet fpt Ha tien khach hang co the goi ve duong day tong dai fpt 0971.620.836.

Stefan Geissler
October 17, 2014, 10:10:20
Hello

IC Imaging Control can save bitmap files, but it can not load them.