PDA

View Full Version : DFG/MC4 16 video inputsdavidhan
October 17, 2014, 03:51:03
Di Linh la huyen co toc do phat trien kinh te kha nhanh. Trong nhung nam qua, toc do tang truong kinh te giu o muc 12 - 14%. Tuy nhien, su phat trien con thieu tinh vung chac, do mat can doi lon giua nong nghiep voi cong nghiep - tieu thu cong nghiep (CN - TTCN) va giua nong nghiep voi dich vu - thuong mai. Huyen Di Linh tap trung trien khai to chuc, thuc hien Quy hoach phat trien cong nghiep den 2015 va tam nhin den nam 2020, ra soat Quy hoach thuy dien nho va vua, xay dung Quy hoach phat trien dien mat troi, dien gio va nang luong tai tao.

Tinh tu truoc den nay, huyen Di Linh da thu hut (ke ca da, dang va chua dau tu) 60 du an cua cac doanh nghiep, trong do, co 26 du an thuoc linh vuc CN - TTCN va 3 du an thuy dien. Trong so nhung du an da dang ky dau tu, hien co 23 du an da dau tu hoan thanh va di vao hoat dong, trong do, co 12 du an thuoc linh vuc CN - TTCN.

Trong cac nganh san xuat cong nghiep noi tren, loi the cua Di Linh la vung chuyen canh ca phe, nen cac doanh nghiep san xuat, che bien ca phe gap thuan loi trong viec cung ung nguyen lieu che bien. Cong nghiep che bien che va uom to chua phai la the manh, nhung cac doanh nghiep dau tu tren linh vuc nay rat co hieu qua. Huyen Di Linh dang tap trung phat trien CN - TTCN cua dia phuong, nhat la cong nghiep che bien nong - lam san.

Trong do, van de mau chot va quan trong nhat la huyen se tang cuong xuc tien, keu goi va thu hut cac nha dau tu, tao moi dieu kien thuan loi de ho tro doanh nghiep khi trien khai cac du an CN - TTCN tren dia ban. Dong thoi, huyen se tang cuong dao tao nghe, gan voi giai quyet viec lam, ho tro phat trien cac nganh nghe tieu thu cong nghiep, san xuat vat lieu xay dung, khai thac khoang san.

I. Dich Vu Internet FPT Di Linh.

Voi su co gang cua chinh quyen dia phuong va toan the nguoi dan da gop phan nang cap doi song vat **** va tinh than cho ca khu vuc. Cong ty vien thong fpt Lam Dong da dau tu ha tang de phuc vu viec cho khach hang noi day.

Huyen Di Linh la 1 huyen noi tieng tren dia ban tinh Lam Dong dang duoc FPT telecom dang dau tu ha tang de khai thac dich vu internet va truyen hinh cho ba con su dung. Khach hang muon lap dat mang internet FPT huyen Di Linh tinh Lam Dong chi can goi ngay hotline de duoc tu van mien phi. Ngoai tru thi tran Di Linh, cac khu vuc xa khac tren dia ban huyen Di Linh, tinh Lam Dong hien van chua co ha tang lap mang fpt lam dong (https://internetvietnam.net/dang-ky-lap-dat-internet-fpt-tai-lam-dong.html), mang internet di linh do FPT telecom cung cap, khach hang vui long lien he VNPT, SPT, SCTV de duoc ho tro lap dat internet nhanh chong hon.

II. Lap Mang Internet FPT Di Linh.

Khi dong truoc cuoc internet FPT huyen Di Linh khach hang duoc uu dai nhung gi? Khach hang dong truoc 6 thang: Mien phi lap dat + tang 1 thang cuoc su dung thu 7 Khach hang dong truoc 12 thang: Mien phi lap dat + tang 2 thang cuoc su dung thu Trang bi modem FTTH wifi 2 ports G97D2 danh cho ho ca nhan, gia dinh Tang 1 account Fshare Vip 3 thang - 6 thang cho khach hang neu khach hang co nhu cau Sau day la bang bao gia cap quang fpt cho cac ho gia dinh tren dia ban huyen Di Linh tinh Lam Dong cho khach hang muon lap mang fpt da lat (https://internetvietnam.net/dang-ky-lap-dat-internet-fpt-tp-da-lat-lam-dong.html), lap dat mang internet FPT huyen Di Linh tai Lam Dong. Hien FPT huyen Di Linh da cung cap 2 dich vu la internet wifi cap quang va truyen hinh FPT Play HD voi do net cao + 170 kenh truyen hinh + kho phim HD bom tan hon 10.000 phim cung nhieu tinh nang hap dan cho nguoi su dung.

Dac biet khi dang ky su dung 2 dich vu cung mot luc khach hang se duoc uu dai nhieu hon, Chi tiet ve chuong trinh khuyen mai khach hang vui long goi ngay cho hotline tong dai FPT de duoc nhan vien tu van va lap dat nhanh chong cho khach hang.
De dang ky mang internet fpt Di Linh khach hang co the goi ve duong day nong 0971.620.836.
Website tham khảo>>>https://internetvietnam.net

Stefan Geissler
October 17, 2014, 09:18:35
Hello,

the DFG/MC4 PCI can handle 16 cameras. It has four digitizers on board and each digitizer has four input channels.
That means, you can show and capture four live videos in parallel. Then you have to switch input channels, to access the next four cameras.

You could use 4 DFG/MC4 PCIe boards and connect 16 cameras. Then you can capture 16 AVI files.